challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

10 otázok preverí vaše vedomosti zo slovenčiny: Zmaturovali by ste?

Tak ako každý rok, i tento sa maturanti počas písomných maturít pasovali s otázkami zo slovenského jazyka a literatúry. Mnohí z nás majú maturity už úspešne za sebou. Zvládli by ste správne odpovedať na nasledujúce otázky zo slovenských diel, umeleckých jazykových prostriedkov či syntaxe?     

Maturant

1. V ktorej možnosti nájdeme združené pomenovanie?

a) sladené malinovky

b) pohodlie domova

c) sýtené nápoje

d) vlastné predstavy

 

2. Orol tatranský bol…

a) súčasťou časopisu Slovenské pohľady

b) prílohou novín Slovenské národné noviny

c) časopisom, ktorý vydával spolok Tatrín

d) novinami, ktoré vydával Mikuláš Dohnány

 

3. Ktorý žáner dominoval v stredovekej literatúre?

a) tragédia

b) román

c) legenda

d) epos

 

4. Utvorte privlastňovacie prídavné meno od podstatného mena Ikaros v tvare N singuláru mužského rodu.

 

5. V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými hláskami r/ŕ a l/ĺ?

a) spletitých, srdce, priúča

b) pier, zmára, vĺn

c) slnku, hŕbku, obdrží

d) vzlykal, bludisko, hľa

 

6. V ktorom jazykovom štýle sa vypracúva text pracovnej zmluvy?

 

7. V ktorej vete sa nachádza priamy predmet?

a) Lord Wotton pokrčil plecom.

b) Nemôžu si dovoliť nič, iba sebazapieranie.

c) Človek musí platiť aj iným ako peniazmi.

d) Človek žije iba pre seba.

 

8. Podľa ktorého vzoru sa skloňuje podstatné meno „slnce“?

 

9. Napíšte slovom pravopisne správne číslovku v nasledujúcej vete: „Zodpovedá približne 47 fľašiam.“

 

10. Básnickú skladbu Marína zaraďujeme…

a) k príkladom dobového zápasu autora za národné ideály

b) k najrevolučnejším dielam v slovenskej poézii

c) k dielam, ktorými sa inšpiroval vo svojej tvorbe Ján Kollár

d) k vrcholom slovenskej romantickej poézie

 

Správne odpovede:

1 c) Sýtené nápoje sú združeným pomenovaním.

2 b) Orol tatranský bol prílohou novín Slovenské národné noviny.

3 c) V stredovekej literatúre dominovala legenda.

4. Správna odpoveď: Ikarov.

5 c) Iba v slovách slnku, hŕbku a obdrží nájdeme slabikotvorné hlásky r/ŕ a l/ĺ.

6. Správna odpoveď: V administratívnom/úradnom štýle.

7 b) Priamy predmet sa nachádza v druhej vete: „Nemôžu si dovoliť nič, iba sebazapieranie.“

8. Správna odpoveď: Podľa vzoru srdce.

9. Správna odpoveď: Zodpovedá približne štyridsiatim siedmim fľašiam.

10 d) Básnická skladba Marína predstavuje vrchol slovenskej romantickej poézie.

 

Zdroj: Nucem

 

 

 

Tagged , ,

Pridaj komentár