challengest.com
Bakalárky diplomovky
Jazykovka Praha

Podajte si prihlášku na štúdium aj cez leto: Zoznam univerzít

Nestihli ste si podať prihlášku na váš vysnený študijný odbor alebo hľadáte nejaký študijný odbor na „poslednú chvíľu“? Pozrite si zoznam vysokých škôl, na ktoré si môžete podať prihlášku aj cez letné prázdniny. V zozname univerzít nájdete štátne i súkromné. Všetky odbory sú odbory I. stupňa vysokoškolského štúdia.

prihláška na vysokú školu

Štátne vysoké školy

Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzita, ktorá vznikla v roku 2000, má 4 fakulty. Na niektoré z nich si môžete podať prihlášku aj oneskorene. Na Filozofickú fakultu sa môžete hlásiť do 9.8. (dodatočné podanie do 23.8.) v odboroch anglistika a amerikanistika, filozofia, žurnalistika, história, psychológia, slovenský jazyk a literatúra či učiteľstvo v rôznych kombináciách.

Pedagogická fakulta ponúka pre záujemcov štúdium v odboroch pedagogika, učiteľstvo biológie, geografie, matematiky, informatiky či iných predmetov. Deadline do podania prihlášky je 31.7.

Láka vás teologická fakulta? Na odboroch ako sociálna práca, štúdium rodiny a sociálnej práce, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby je možné podať prihlášku do 31.7.

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Ste kreatívna duša a láka vás umenie? Fakulta dramatických umení predĺžila deadline podania prihlášky do 31.7 v 1 odbore – divadelná dramaturgia a réžia.

 

Prešovská univerzita v Prešove

V mestečku Prešov máte šancu ešte stále študovať – Prešovská univerzita má v ponuke taktiež niekoľko odborov. Na Fakulte humanitných a prírodných vied máte možnosť študovať andragogiku, biológiu, ekológiu, geografiu a aplikovanú geoinformatiku, učiteľstvo predmetov v kombinácii s podaním prihlášky do 9.8.

Na Fakultu športu sa stíhate prihlásiť do 31.7. Ide o odbory šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy.

Filozofická fakulta ponúka odbory anglický jazyk a anglofónne kultúry, archívnictvo, estetiku, etiku, filozofiu, francúzsky jazyk a kultúru v kombinácii, jazykovo-komunikačné štúdiá, kultúrne dedičstvo, politológia, ruské štúdiá, učiteľstvo predmetov v kombinácii a i. Prihlášku je potrebné podať do 9.8.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta má iba 1 odbor, na ktorý sa ešte stíhate prihlásiť – charitatívnu a sociálnu prácu a to do 15.8.

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulty Slovenskej technickej univerzity, alebo tiež skrátene STU, ponúkajúce predĺžené štúdium sú nasledovné: Ústav manažmentu ponúka predĺžené štúdium do 31.7. v 2 odboroch – investičné plánovanie v priemyselnom podniku a priestorové plánovanie.

Na Strojníckej fakulte sú deadliny podania prihlášok do 9.8. v odboroch civil engineering, geodézia a kartografia, geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, krajinárstvo a krajinné plánovanie, matematicko-počítačové modelovanie, pozemné stavby a architektúra, vodné stavby a vodné hospodárstvo. Do 16.8. si môžete podať prihlášku na aplikovanú mechaniku a mechatroniku, automobily a mobilné pracovné stroje, energetické stroje a zariadenia, strojárske technológie a materiály či technika ochrany životného prostredia.

 

Technická univerzita v Košiciach

V 2. najväčšom meste Slovenska sa môžu uchádzači o štúdium hlásiť do konca augusta. Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie sú v ponuke odbory environmentálna chémia, hutníctvo, chemické procesy vo výrobe materiálov, integrované systémy riadenia, konštrukčné materiály v automobilovom priemysle, materiály, spracovanie a recyklácia odpadov či tepelná technika a plynárenstvo do 23.8.

 

Technická univerzita vo Zvolene

Na zvolenskej univerzite ostáva už len pár odborov na 1 fakulte. Ide o odbory na Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, sú to: ekológia a ochrana biodiverzity, environmentálne inžinierstvo, forenzná a kriminalistická environmentalistika, ochrana a využívanie krajiny, ekotechnika, integrované manažérstvo priemyselných procesov a manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky . Deadline je do 31.7.

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   

Aj táto univerzita má v ponuke ešte dosť odborov.  Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove sa stále môžete uchádzať o štúdium do 21.9. v odboroch materiálového inžinierstva, počítačovej podpory materiálového inžinierstva, odbor textilná technológia a návrhárstva do 11.9.

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov môžete študovať ľudské zdroje a personálny a manažment + odbor verejná správa s deadlinom podania prihlášky do 15.8.

Fakulta špeciálnej techniky ponúka štúdium odborov špeciálna strojárska technika, servis a opravy automobilov a špeciálna strojárska technika s podaním prihlášky do 30.9.

 

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity má v ponuke tieto odbory: dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, politológia a sociológia s deadlinom podania prihlášky do 15.8.

Stále môžete študovať aj na Právnickej fakulte – právo. Stačí poslať prihlášku do 31.7.

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied ponúka štúdium s deadlinom podania prihlášky do 16.8. Ide o odbory aplikovaná biológia, aplikovaná informatika, biotechnológia, chémia, ochrana a obnova životného prostredia.

Na Fakulte sociálnych vied sú odbory európske štúdiá a politiky, komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, manažment verejnej správy, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, verejná správa s deadlinom prihlášky do 10.9.

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Na známej univerzite v hlavnom meste sa v lete môžete uchádzať o štúdium na 1 fakulte. Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied môžete študovať aplikovanú ekonómiu, európske štúdiá či sociálnu antropológiu – prihlášku je potrebné poslať do 31.8.

 

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita má v ponuke veľa odborov na niekoľkých fakultách. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ponúka ešte možnosť prihlásiť sa na štúdium automatizácie, autotroniky, biomedicínskeho inžinierstva, elektrotechniky, multimediálnych technológií a telekomunikácií. Deadline podania prihlášky je do 12.8.

Na Fakulte humanitných vied sa môžete stále uchádzať o štúdium mediamatiky a kultúrneho dedičstva, sociálnu pedagogiku či učiteľstvo v kombinácii do 15.8.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov má v ponuke tiež pár odborov. Na leteckú dopravu, poštové technológie a služby či železničnú dopravu sa hlásiť môžete do 6.8.

Fakulta riadenia a informatiky prijíma študentov do 18.8. v odboroch: informatika, manažment, počítačové inžinierstvo.

Stavebná fakulta má deadline podania prihlášky do 16.8. Na zozname ponúkaných odboroch nájdu záujemci geodéziu a kartografiu, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo, technológiu a manažment stavieb.

Na Strojníckej fakulte môžete študovať v odboroch Energetická a environmentálna technika, materiály a technológie v automobilovej výrobe, strojárske technológie, priemyselné inžinierstvo či vozidlá a motory s deadlinom podania prihlášky do 15.8.

 

Súkromné vysoké školy

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Hlásiť sa cez leto dá i na súkromné vysoké školy. Jednou z nich je i Vysoká škola manažmentu v Trenčíne s detašovaným pracoviskom. Študovať tu môžete podnikový manažment, prihlášky na štúdium prijímajú do 31.8.

 

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

Táto vysoká škola si za svoj čas pôsobenia – 14 rokov – vybudovala 3 fakulty. Na Fakulte práva Janka Jesenského môžete študovať právo s deadlinom podania prihlášky do 30.9.

Fakulta sociálnych štúdií taktiež prijíma študentov. V zozname ponúkaných odborov nájdete jeden odbor – sociálna práca. Študentov prijímajú až do konca septembra (do 30.9.)

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy ponúka štúdium medzinárodných vzťahov a verejnej politiky a verejnej správy do 30.9.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave    

Vysoká škola v hlavnom meste ponúka štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania. Deadline podania prihlášky na odbor ekonomika a manažment podnikania je do 31.8.

Na Fakultu informatiky je sa možné prihlásiť na aplikovanú informatiku do 31.8.

Fakulta masmédií ponúka štúdium odborov mediálna komunikácia a dizajn médií do 31.8.

Fakulta práva – študujete odbory medzinárodné vzťahy a diplomacia či právo. Deadline podania prihlášky je do 31.8.

Na Fakulte psychológie prijímajú študentov na odbor psychológia do 31.8.

 

Zdroj: portalvs.sk

 

Tagged , , ,

Pridaj komentár